Algemene voorwaarden

1.1 Blue Eagle Solutions is de rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK: 83540741), die rechtmatig de handelsnaam Blue Eagle Solutions voert.

1.2 Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Blue Eagle Solutions.

1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Blue Eagle Solutions.

1.4 Consument: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Blue Eagle Solutions.

1.5 Overeenkomst: elke verbintenis tussen een Klant en Blue Eagle Solutions.

1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door Blue Eagle Solutions georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst.

1.7 Product: elk goed of zaak dat door Blue Eagle Solutions aan de klant is geleverd en/of ter reparatie of inruil is aangenomen.

1.8 Dienst: alle werkzaamheden die Blue Eagle Solutions gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de Klant.

1.10 Website: de website www.Blueagle.nl.

2.1 Indien Blue Eagle Solutions op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan hieraan nimmer enig recht worden ontleend.

2.2 Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat of een offerte aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en marketingdoeleinden. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke regels, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u dit aan ons laten weten via www.blueagle.nl. Blue Eagle Solutions voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het door Blue Eagle Solutions gehanteerde privacy statement.

2.3 Bijzonderheden betreffende beeldmateriaal op aanvraag door een derde partij. Er kunnen (gevaarlijke) situaties ontstaan waarbij wij onmiddellijk moeten handelen. Indien mogelijk doen wij dit altijd in overleg met u en na uw toestemming. Als overleg niet (meer) mogelijk is, zullen wij de werkzaamheden stopzetten of passende veiligheidsmaatregelen nemen. Het is mogelijk dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Ook zal de politie (overheid) zonder uw toestemming geen beeldmateriaal van ons ontvangen.

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, of prijsopgaven van Blue Eagle Solutions zijn geheel vrijblijvend.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een aanbieding of prijsopgave van Blue Eagle Solutions schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

3.3 Extra werkzaamheden: Indien er extra werkzaamheden nodig zijn, zijn de eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de klant. Een offerte zal hiervoor worden verstrekt. Pas na akkoord van de klant zullen de extra werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien er (bouw)vergunningen moeten worden aangevraagd, is de klant hier zelf verantwoordelijk voor en zijn de kosten hiervan voor zijn rekening. Meerkosten als gevolg van gebreken in de bestaande installatie, waaronder het aantreffen van asbest, zijn eveneens voor rekening van de klant. Kosten voor extra werkzaamheden worden achteraf via automatische incasso geïncasseerd van de bankrekening van de klant.

3.4 Indien de klant een abonnement heeft afgesloten, wordt dit vermeld in de overeenkomst, inclusief het type abonnement. Bij een Virtuele Meldkamer- of CloudControl abonnement is de klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De klant dient deze gegevens vertrouwelijk te houden. Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens niet langer vertrouwelijk zijn, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de helpdesk van Blue Eagle Solutions. Indien Blue Eagle Solutions vermoedt dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken, mag zij nieuwe toegangsgegevens verstrekken of de toegang tot de website tijdelijk staken. In dat geval zal Blue Eagle Solutions dit via e-mail communiceren.

4.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te
voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd verrekening toe te passen.

4.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door BLUE EAGLE SOLUSTIONS aan de klant in rekening gebrachte bedragen. Dan is de klant aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt .Ten aanzien van een consument maakt BLUE EAGLE-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na heintreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan. Dan mogen wij u administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Als u niet op tijd betaalt of als wij verwachten dat u niet betaalt, mogen wij de afgesproken werkzaamheden stoppen. De nog niet verwerkte materialen blijven ons eigendom tot u betaalt.

Ten aanzien van een Bedrijf maakt BLUE EAGLE SOLUSTIONS aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

4.3 BLUE EAGLE SOLUSTIONS is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

4.4 De aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

4.5 Klant moet de afgesproken prijs betalen zodra het werk is uitgevoerd en het toestel is geplaatst. U betaalt per automatische incasso aan Blue eagle solustions solustuins tenzij wij met u daarover andere afspraken met u maken.Bij opdrachten boven € 2500,- mogen wij om vooruitbetaling vragen. Bij een opdracht mogen wij extra zekerheden van u vragen.

4.6 Welke regels zijn er voor de betaling?

4.6.1. Het abonnement gaat in op de dag zoals afgesproken in de orderbevestiging.
4.6.2. U betaalt vooraf per maand per automatische incasso tenzij wij met u daarover andere afspraken maken.
4.6.3. Als het abonnement halverwege de maand wordt beëindigd, betaalt u nog wel voor de hele maand.
4.6.4. Als het systeem niet goed functioneert of niet goed wordt gebruikt (bijvoorbeeld doordat de energietoevoer is onderbroken), is dit geen reden tot vermindering van het bedrag. Tenzij wij beslissen dat dit wel zo is.

5.1 De klant heeft recht op wettelijke garantie, wat betekent dat het product deugdelijk moet zijn.

5.2 Bij aflevering moet de klant het product controleren op gebreken, juiste aantallen en soort. Als het product gebreken vertoont, moet de klant BLUE EAGLE SOLUTIONS hierover schriftelijk informeren. De klant heeft dan recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van BLUE EAGLE SOLUTIONS gevergd kan worden.

5.3 De door BLUE EAGLE SOLUTIONS geleverde producten hebben standaard een fabrieksgarantie. De eventuele garantie op een product is beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt verwezen naar de producent.

5.4 De garantie geldt niet indien en zolang:

 • De klant jegens BLUE EAGLE SOLUTIONS in gebreke is;
 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BLUE EAGLE SOLUTIONS en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.5 BLUE EAGLE SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet. Ook is BLUE EAGLE SOLUTIONS niet aansprakelijk in geval van overmacht of bedieningsfouten.

5.6 Onderhoud en reparatiekosten kunnen in rekening worden gebracht in de volgende gevallen:

 • Als de klant en/of gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/bedieningsvoorschriften/periodiek onderhoud houdt;
 • Als het toestel niet door een BLUE EAGLE SOLUTIONS monteur, maar door een ander is gerepareerd of gecontroleerd;
 • Als defecten niet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld;
 • Als de instellingen van het toestel door de klant of anderen worden veranderd.
5.7 Wat valt er onder de garantie van de geleverde systemen? Indien het geleverde systeem zichtbare gebreken vertoont, ontvangt u van ons een vervangend product. U dient de gebreken binnen zeven dagen na ontvangst aan ons door te geven. Bij aankoop van het systeem heeft u een jaar garantie vanaf het moment van installatie en/of aankoop. Tijdens de fabrieksgarantie worden defecten kosteloos verholpen, maar enkel fabrieksfouten vallen onder de garantie. Storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen of lege batterijen vallen niet onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Blue Eagle Solutions. Als het systeem niet door Blue Eagle Solutions is gerepareerd of gecontroleerd, of als defecten niet direct na ontdekking zijn gemeld, vervalt de garantie. De garantie vervalt ook als u of anderen de instellingen van het systeem hebben gewijzigd, of er werkzaamheden aan hebben uitgevoerd, of als er is gerommeld met het systeem door de gebruiker. Wij bepalen of een defect onderdeel wordt hersteld of vervangen.

6.1 De Producten die geleverd zijn door BLUE EAGLE SOLUTIONS blijven eigendom van BLUE EAGLE SOLUTIONS totdat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst op de juiste manier is nagekomen.

6.2 Indien BLUE EAGLE SOLUTIONS gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden, ongeacht het recht van BLUE EAGLE SOLUTIONS om vergoeding te eisen voor schade, gederfde winst en rente.

7.1 De aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUTIONS is beperkt tot het bedrag dat op grond van, op basis van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van BLUE EAGLE SOLUTIONS wordt uitgekeerd.

7.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook geen uitkering op grond van, op basis van genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van BLUE EAGLE SOLUTIONS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 BLUE EAGLE SOLUTIONS is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BLUE EAGLE SOLUTIONS aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan BLUE EAGLE SOLUTIONS toegerekend kunnen worden en/of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 BLUE EAGLE SOLUTIONS sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste besparingen, uit.

7.6 BLUE EAGLE SOLUTIONS is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van BLUE EAGLE SOLUTIONS gekocht zijn, waaronder begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

7.7 BLUE EAGLE zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BLUE EAGLE SOLUTIONS of haar management of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

7.8 BLUE EAGLE is niet aansprakelijk voor schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet. We zijn ook niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht of bedieningsfouten.

7.9 Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten). • Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen.

8.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van Blue eagle Solutions .
Blue eagle Solutions is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De klant ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.

8.2 Inruil is enkel mogelijk indien:
Het product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat.
Het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is met originele verpakking.

8.3 BLUE EAGLE SOLUSTIONS is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via het product nadat deze is ingeruild.

8.4 Indien na ontvangstneming van het ingeruilde product blijkt dat de Klant of het
Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is BLUE EAGLE SOLUSTIONS gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de klant gehouden op eerste verzoek van BLUE EAGLE SOLUSTIONS de desbetreffende bedragen aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS terug te betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie.

9.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan BLUE EAGLEde Producten voor de Klant reserveren.
BLUE EAGLEgarandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door BLUE EAGLEopgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

9.2 Indien het Product door BLUE EAGLEwordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van BLUE EAGLE, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BLUE EAGLEgeleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs. BLUE EAGLEis gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand.

9.3 Waar moet u aan voldoen zodat wij het product of dienst kunnen leveren?
Het aanleggen van de leidingen en het (ver)plaatsen en/of aansluiten van het Toestel wordt gedaan door (of in opdracht van) Blue eagle solustions.De plaats van het Toestel wordt door ons bepaald. Dit doen we in overleg met u of de gebruiker van het Toestel. Samen bepalen we ook de manier van uitvoering. Deze moet wel volgens de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften (zoals het Bouwbesluit) en de plaatsingsinstructie van de fabrikant zijn.Als daar reden voor is en/of wij daarom vragen, is het nodig dat u een verklaring ‘geen asbest’ kunt tonen. Daarin staat dat op de werkplek geen asbest is. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van eventueel aanwezig asbest en het (asbest- en) stofvrij maken van de ruimte.

9.4 Om het Camerabeveiliging systeem of de Videodeurbel te kunnen gebruiken is het nodig dat het systeem verbonden is met uw internetverbinding.Uw router of firewall niet de communicatie tussen het systeem en de App blokkeren.Gebruikt u de specifieke Camera-beveiligingsapp of Video deurbel app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en beschikbaar in de App store en Google Play Store. Moet u voldoen aan de wettelijke regels voor het gebruik van camera’s.
Maakt het systeem gebruik van een softwareapplicatie of een App en is deze geleverd door de fabrikant van het systeem? Dan is die fabrikant ook verantwoordelijk voor nieuwe updates, het functioneren, de veiligheid en beschikbaarheid van de Cloud, software en de App. Tevens is de fabrikant verantwoordelijk voor de bescherming van uw privé gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9.5 Onderhoud en controle?
In de overeenkomst staat of wij ook voor onderhoud en controle zorgen. Zo ja, dan zullen wij hiervoor periodiek een afspraak met u maken. Als u afspraken niet nakomt, mogen wij de door ons gemaakte kosten in rekening brengen.Als wij defecten moeten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de garantie vallen, kunnen wij de kosten daarvoor in rekening brengen.We plannen periodiek onderhoud of controle van uw systeem op werkdagen in. In overleg kunnen de tijden aangepast worden, bij werkzaamheden buiten kantoortijden kan er een extra toeslag berekend worden.

9.6 Er is een werkende internetverbinding aanwezig voor de werking van ons Systeem om het op afstand te beheren, voor updates of om aanpassingen in overleg met u door te voeren.

9.7 In de volgende gevallen brengen wij u de extra kosten voor onderhoud en controle in rekening:
Veilig stellen van beelmateriaal en uploaden of afleveren hiervan. ( 66,- per uur)
Als wij door uw toedoen het onderhoud niet kunnen uitvoeren.
Als u en/of de gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/bedieningsvoorschriften heeft gehouden.
Als de storing het gevolg is van kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, storingen in het 3 ALGEMENE VOORWAARDEN (FLEXIBELE) HUUR VAN (DRAADLOZE) VEILIGHEIDSPRODUKTEN EN DIENSTEN (HBV21H) elektriciteitsnet en/of andere indirecte oorzaken. Internetproblemen bij u thuis waardoor er geen verbinding met het Systeem meer mogelijk is. Wijzigingen aan het Systeem door u of een ander dan Blue eagledie de goede werking nadelig kunnen beïnvloeden en/of het Systeem onbereikbaar maken.
Moeten wij wijzigingen die uzelf heeft gedaan aan het Systeem herstellen? Dan betaalt u daarvoor de kosten.Blue eaglekan niet verantwoordelijk worden gesteld voor achtergebleven boorgaatjes,kleurverschil onstaan na het verwijderen,verplaats of vervangen van systeemproducten.

9.8 Service & Onderhoud houdt in:
Periodiek preventief onderhoud van uw systeem. Periodieke stresstest van uw systeem.24/7 service van een veiligheidsexpert bij eventuele storing. Kosteloze vervanging van defecte onderdelen, zonder voorrijkosten.

9.9 Contractperiode is minimaal 2 Jaar.

10.1 Op iedere Overeenkomst op afstand zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aanvullend en naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vindbaar op de Website.

10.2 In het geval de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend bij BLUE EAGLE. Klachten over gebreken van het Product moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden

11.2 BLUE EAGLEspant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BLUE EAGLEbinnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.4 Klachten kan je mailen naar info@blueagle.nl

 

 


 

12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BLUE EAGLEen de Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

12.2 Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor BLUE EAGLEalleen bindend indien en voor zover deze door BLUE EAGLEuitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

12.4 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien BLUE EAGLEhier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

12.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BLUE EAGLEpartij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.6 De Klant en BLUE EAGLEzullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

12.7 Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na ontdekking), de klacht aan BLUE EAGLEheeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie maanden na melding aan BLUE EAGLEaan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te worden.

12.8 Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en BLUE EAGLE.

12.9 Voldoet u niet aan uw verplichtingen? En beëindigen wij daarom voor het einde van de contract periode de overeenkomst? Dan brengen wij de resterende termijnen in één keer in rekening. Beëindigen wij voor het einde van de contractperiode de overeenkomst om een andere reden dan dat u niet aan uw verplichtingen voldoet? En komt dit omdat u zich niet aan de regels houdt? Dan brengen wij u een redelijk bedrag in rekening voor het door ons geleden verlies en de door ons gemiste inkomsten.
Wij mogen de tarieven automatisch jaarlijks veranderen. Als wij dit doen gebruiken wij daarvoor het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde percentage dat de ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’ heeft vastgesteld.
Deze prijsaanpassing is geen reden om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
Mochten wij hiervan afwijken dan zullen wij dit met u communiceren.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 1. Definities
 2. Algemene bepalingen
 3. De Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Garantie
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid
 8. Inruilvoorwaarden
 9. Levering
 10. Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde
 11. Klachten
 12. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

 

1.1
Blue eagle Solutions welke vermeld staat bij de Kamer van Koophandel (KvK: 83540741), waaronder rechtspersoon die rechtmatig de handelsnaam Blue eagle Solutions voert.

1.2
Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle solustions  .

1.3
Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Blue eagle Solutions .

1.4
Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Blue eagle Solutions .

1.5
Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en Blue eagle Solutions .

1.6
Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Blue eagle Solutions georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Product:
Iedere zaak of goed dat door Blue eagle Solutions aan de klant is geleverd en/of ter reparatie of inruil wordt aangenomen.

1.8 Dienst:
Alle werkzaamheden die Blue eagle Solutions gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de Klant.

1.10 Website:
De website www.Blueagle.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1
Indien Blue eagle Solutions op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden.

2.2
Als u een overeenkomst met ons aangaat of een offerte opvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke regels, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens. Als u geen prijst stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u dit aan ons laten weten via www.blueagle.nl
Blue eagle Solutions voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door Blue eagle Solutions gehanteerde privacy statement verwerkt.

2.3
Bijzonderheden Beeldmateriaal aanvraag door een 3e partij. Er kunnen (gevaarlijke) situaties voorkomen waarbij wij onmiddellijk moeten handelen. Als het (nog) mogelijk is, doen wij dat altijd in overleg met u en met toestemming. Is overleg niet (meer) mogelijk dan zullen wij de werkzaamheden stoppen of passende veiligheidsmaatregelen nemen. Het is mogelijk dat wij daarvoor kosten moeten maken. Deze moet u zelf betalen.
Ook Politie(overheid) zal zonder toestemming geen beeldmatriaal krijgen van ons.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

 

3.1
Alle door Blue eagle Solutions gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

3.2
Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door Blue eagle Solutions gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

3.3 Extra werkzaamheden:
Als er extra werkzaamheden nodig zijn, zijn de eventuele extra kosten daarvan voor uw rekening. U krijgt hiervoor een offerte. Pas als u hierop akkoord geeft, voeren wij de extra werkzaamheden uit. Moeten er (bouw)vergunningen worden aangevraagd? Dan moet u daarvoor zorgen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Meerkosten door gebreken in de bestaande installatie (waaronder aantreffen van asbest) betaalt u zelf. De kosten voor extra werkzaamheden worden achteraf van uw bankrekening geïncasseerd via automatische incasso.

3.4
Als u een abonnement heeft afgesloten staat dat in de overeenkomst. Hierin staat ook vermeld welk abonnement u heeft afgesloten.
Virtuele meldkamer- of CloudControl abonnement: U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de Virtuele meldkamer of CloudControl (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik. Houd de toegangsgegevens vertrouwelijk. Vermoedt u dat uw toegangsgegevens niet langer vertrouwelijk zijn? Bel dan onmiddellijk met de helpdesk van Blue eagleom dit te laten weten.
Vermoeden wij dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken? Dan mogen wij u nieuwe toegangsgegevens geven of uw toegang tot de website tijdelijk staken. Als wij dat doen, laten wij dit via e-mail weten.

Artikel 4 Betaling

4.1
De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te
voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd verrekening toe te passen.

4.2
In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door BLUE EAGLE SOLUSTIONS aan de klant in rekening gebrachte bedragen. Dan is de klant aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt .Ten aanzien van een consument maakt BLUE EAGLE-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na heintreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan. Dan mogen wij u administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen. Als u niet op tijd betaalt of als wij verwachten dat u niet betaalt, mogen wij de afgesproken werkzaamheden stoppen. De nog niet verwerkte materialen blijven ons eigendom tot u betaalt.

Ten aanzien van een Bedrijf maakt BLUE EAGLE SOLUSTIONS aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

4.3
BLUE EAGLE SOLUSTIONS is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

4.4
De aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

4.5
Klant moet de afgesproken prijs betalen zodra het werk is uitgevoerd en het toestel is geplaatst. U betaalt per automatische incasso aan Blue eagle solustions solustuins tenzij wij met u daarover andere afspraken met u maken.Bij opdrachten boven € 2500,- mogen wij om vooruitbetaling vragen. Bij een opdracht mogen wij extra zekerheden van u vragen.

4.6
Welke regels zijn er voor de betaling?
4.6.1. Het abonnement gaat in op de dag zoals afgesproken in de orderbevestiging.
4.6.2. U betaalt vooraf per maand per automatische incasso tenzij wij met u daarover andere afspraken maken.
4.6.3. Als het abonnement halverwege de maand wordt beëindigd, betaalt u nog wel voor de hele maand.
4.6.4. Als het systeem niet goed functioneert of niet goed wordt gebruikt (bijvoorbeeld doordat de energietoevoer is onderbroken), is dit geen reden tot vermindering van het bedrag. Tenzij wij beslissen dat dit wel zo is.

 

Artikel 5 Garantie

5.1
De Klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een deugdelijk Product.

5.2
De Klant dient het Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste aantallen en soort. De Klant dient BLUE EAGLE SOLUSTIONS zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product gebreken vertoont heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van BLUE EAGLE SOLUSTIONS gevergd kan worden.

5.3
Op de door BLUE EAGLE SOLUSTIONS geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie De eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt eveneens verwezen naar de producent.

5.4 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
De Klant jegens BLUE EAGLE SOLUSTIONS in gebreke is; en/of
De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BLUE EAGLE SOLUSTIONS en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.5
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet. We zijn ook niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht of bedieningsfouten.

5.6 .Wat valt niet onder de garantie?
In de volgende gevallen brengen wij u extra kosten voor onderhoud en reparatie in rekening:
Als u en/of gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/ bedieningsvoorschriften/periodiek onderhoud houdt. Als het Toestel niet door Blue eagle solustions monteur, maar door een ander gerepareerd of gecontroleerd is. Als defecten niet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Als u (of anderen) de instellingen van het Toestel verandert.

5.7
Wat valt onder de garantie van de geleverde Systemen?
Als het geleverde systeem zichtbare gebreken heeft, ontvangt u van ons een vervangend product. U moet de gebreken wel binnen zeven dagen na ontvangst aan ons doorgeven. Heeft u het systeem gekocht dan heeft u een jaar garantie op het systeem vanaf het moment van installatie en/of koop. Tijdens de fabrieksgarantie worden defecten verholpen zonder dat u daarvoor hoeft te betalen. Onder de garantie vallen alleen fabrieksfouten. Storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen of door lege batterijen vallen dus niet onder de garantie. De kapotte onderdelen die zijn vervangen, worden eigendom van Blue eagleIs het systeem niet door Blue eagle solustions solustions, maar door een ander gerepareerd of gecontroleerd? Of zijn defecten niet onmiddellijk na ontdekking gemeld? Dan vervalt de garantie. De garantie vervalt ook als u of anderen de instellingen van het systeem veranderen of er anderszins werkzaamheden aan heeft uitgevoerd of gerest is door gebruiker.  Wij bepalen of een kapot onderdeel wordt hersteld of dat het onderdeel wordt vervangen.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 

6.1
De door BLUE EAGLE SOLUSTIONS geleverde Producten blijven eigendom van BLUE EAGLE SOLUSTIONS tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

6.2 In het geval dat Blue eagleeen beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BLUE EAGLE SOLUSTIONS vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
De aansprakelijkheid van Blue eagleis beperkt tot het bedrag dat op grond van, op basis van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Blue eagle solustions wordt uitgekeerd.

7.2
Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook geen uitkering op grond van, op basis van genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Blue eagle Solutions beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3
Blue eagleis alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Blue eagleaan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Blue eagletoegerekend kunnen worden en/of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4
Blue eagle Solutions sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste besparingen, uit.

7.6
Blue eagle Solutions is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van Blue eagle Solutions gekocht zijn, waaronder begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

7.7
Blue eaglezal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blue eagle Solutions of haar management of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

7.8
Blue eagleniet aansprakelijk voor schade door bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas- of elektriciteitsnet. We zijn ook niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht of bedieningsfouten.

7.9
Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten). • Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen

 

Artikel 8 Inruilvoorwaarden

8.1
Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van Blue eagle Solutions .
Blue eagle Solutions is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De klant ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.

8.2 Inruil is enkel mogelijk indien:
Het product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat.
Het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is met originele verpakking.

8.3
BLUE EAGLE SOLUSTIONS is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via het product nadat deze is ingeruild.

8.4
Indien na ontvangstneming van het ingeruilde product blijkt dat de Klant of het
Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is BLUE EAGLE SOLUSTIONS gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de klant gehouden op eerste verzoek van BLUE EAGLE SOLUSTIONS de desbetreffende bedragen aan BLUE EAGLE SOLUSTIONS terug te betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie.

 

Artikel 9 Levering

9.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan BLUE EAGLEde Producten voor de Klant reserveren.
BLUE EAGLEgarandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door BLUE EAGLEopgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

9.2
Indien het Product door BLUE EAGLEwordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van BLUE EAGLE, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BLUE EAGLEgeleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs. BLUE EAGLEis gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand.

9.3
Waar moet u aan voldoen zodat wij het product of dienst kunnen leveren?
Het aanleggen van de leidingen en het (ver)plaatsen en/of aansluiten van het Toestel wordt gedaan door (of in opdracht van) Blue eagle solustions.De plaats van het Toestel wordt door ons bepaald. Dit doen we in overleg met u of de gebruiker van het Toestel. Samen bepalen we ook de manier van uitvoering. Deze moet wel volgens de geldende wettelijke plaatsingsvoorschriften (zoals het Bouwbesluit) en de plaatsingsinstructie van de fabrikant zijn.Als daar reden voor is en/of wij daarom vragen, is het nodig dat u een verklaring ‘geen asbest’ kunt tonen. Daarin staat dat op de werkplek geen asbest is. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van eventueel aanwezig asbest en het (asbest- en) stofvrij maken van de ruimte.

9.4
Om het Camerabeveiliging systeem of de Videodeurbel te kunnen gebruiken is het nodig dat het systeem verbonden is met uw internetverbinding.Uw router of firewall niet de communicatie tussen het systeem en de App blokkeren.Gebruikt u de specifieke Camera-beveiligingsapp of Video deurbel app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en beschikbaar in de App store en Google Play Store. Moet u voldoen aan de wettelijke regels voor het gebruik van camera’s.
Maakt het systeem gebruik van een softwareapplicatie of een App en is deze geleverd door de fabrikant van het systeem? Dan is die fabrikant ook verantwoordelijk voor nieuwe updates, het functioneren, de veiligheid en beschikbaarheid van de Cloud, software en de App. Tevens is de fabrikant verantwoordelijk voor de bescherming van uw privé gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9.5
Onderhoud en controle?
In de overeenkomst staat of wij ook voor onderhoud en controle zorgen. Zo ja, dan zullen wij hiervoor periodiek een afspraak met u maken. Als u afspraken niet nakomt, mogen wij de door ons gemaakte kosten in rekening brengen.Als wij defecten moeten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de garantie vallen, kunnen wij de kosten daarvoor in rekening brengen.We plannen periodiek onderhoud of controle van uw systeem op werkdagen in. In overleg kunnen de tijden aangepast worden, bij werkzaamheden buiten kantoortijden kan er een extra toeslag berekend worden.

9.6
Er is een werkende internetverbinding aanwezig voor de werking van ons Systeem om het op afstand te beheren, voor updates of om aanpassingen in overleg met u door te voeren.

9.7
In de volgende gevallen brengen wij u de extra kosten voor onderhoud en controle in rekening:
Veilig stellen van beelmateriaal en uploaden of afleveren hiervan. ( 66,- per uur)
Als wij door uw toedoen het onderhoud niet kunnen uitvoeren.
Als u en/of de gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/bedieningsvoorschriften heeft gehouden.
Als de storing het gevolg is van kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, storingen in het 3 ALGEMENE VOORWAARDEN (FLEXIBELE) HUUR VAN (DRAADLOZE) VEILIGHEIDSPRODUKTEN EN DIENSTEN (HBV21H) elektriciteitsnet en/of andere indirecte oorzaken. Internetproblemen bij u thuis waardoor er geen verbinding met het Systeem meer mogelijk is. Wijzigingen aan het Systeem door u of een ander dan Blue eagledie de goede werking nadelig kunnen beïnvloeden en/of het Systeem onbereikbaar maken.
Moeten wij wijzigingen die uzelf heeft gedaan aan het Systeem herstellen? Dan betaalt u daarvoor de kosten.Blue eaglekan niet verantwoordelijk worden gesteld voor achtergebleven boorgaatjes,kleurverschil onstaan na het verwijderen,verplaats of vervangen van systeemproducten.

9.8
Service & Onderhoud houdt in:
Periodiek preventief onderhoud van uw systeem. Periodieke stresstest van uw systeem.24/7 service van een veiligheidsexpert bij eventuele storing. Kosteloze vervanging van defecte onderdelen, zonder voorrijkosten.

9.9
Contractperiode is minimaal 2 Jaar.

 

Artikel 10 Toepasselijkheid thuiswinkel voorwaarden en rangorde

10.1
Op iedere Overeenkomst op afstand zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel aanvullend en naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vindbaar op de Website.

10.2
In het geval de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleren de desbetreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 11 Klachten

11.1
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend bij BLUE EAGLE. Klachten over gebreken van het Product moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden

11.2
BLUE EAGLEspant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BLUE EAGLEbinnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

14.3
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.4
Klachten kan je mailen naar info@blueagle.nl

 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BLUE EAGLEen de Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

12.2
Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor BLUE EAGLEalleen bindend indien en voor zover deze door BLUE EAGLEuitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.3
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

12.4
Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien BLUE EAGLEhier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

12.5
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BLUE EAGLEpartij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.6
De Klant en BLUE EAGLEzullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

12.7
Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na ontdekking), de klacht aan BLUE EAGLEheeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie maanden na melding aan BLUE EAGLEaan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te worden.

12.8
Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en BLUE EAGLE.

12.9
Voldoet u niet aan uw verplichtingen? En beëindigen wij daarom voor het einde van de contract periode de overeenkomst? Dan brengen wij de resterende termijnen in één keer in rekening. Beëindigen wij voor het einde van de contractperiode de overeenkomst om een andere reden dan dat u niet aan uw verplichtingen voldoet? En komt dit omdat u zich niet aan de regels houdt? Dan brengen wij u een redelijk bedrag in rekening voor het door ons geleden verlies en de door ons gemiste inkomsten.
Wij mogen de tarieven automatisch jaarlijks veranderen. Als wij dit doen gebruiken wij daarvoor het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde percentage dat de ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’ heeft vastgesteld.
Deze prijsaanpassing is geen reden om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
Mochten wij hiervan afwijken dan zullen wij dit met u communiceren.

 

 

 

Ⓒ Blue eagle solustions. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming, op alle wijzen, kopieën te maken van (delen) van de website.